Úrovně jazyka

Znáte svoji úroveň jazyka?

Přinášíme stučný popis jazykových úrovní, na konci si můžete otestovat Vaši úroveň anglického jazyka.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages) definuje úrovně ovládání jazyka tří základních skupin:

 • A (začátečník)
 • B (nezávislý)
 • C (způsobilý)

=> každá úroveň je dále rozčleněna na dvě části: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

V ČR je celkem běžné v životopisech úrovně proti této stupnici nadsazovat - studenti často uvádějí, že jsou středně pokročilí, přitom jsou na úrovni A2, studenti  úrovni B se často označují za pokročilé. Tak jak to tedy je s námi?

Rozdělení do úrovní je pouze orientační pro naši potřebu, je velmi obtížné i za použití kvalitních testů zjistit znalosti studenta. 

Beginner (úplný začátečník)

 • žádná či velmi nízká znalost angličtiny
 • student se učí základní slovní zásobu a gramatiku, seznamuje se s anglickou výslovností
 • učí se odpovídat na nejzákladnější otázky (jméno, věk apod.)

Elementary - A1 (pokročilý začátečník / falešný začátečník)


 • student již trochu ovládá základní slovní zásobu a gramatiku
 • umí vyslovovat anglická slova
 • pasivně rozumí psanému a mluvenému projevu týkajícího se osobních informací a základních každodenních situací (za předpokladu, že anglicky mluvící osoba mluví pomalu a zřetelně)
 • dokáže jednoduše odpovědět na otázky týkající se jeho osoby a jeho každodenního života (moje rodina, moje záliby, můj dům apod.)
 • dovede používat angličtinu k uspokojení základních potřeb (zeptat se na cestu, kopit si jídlo apod.), dovede klást jednoduché otázky

Pre-Intermediate - A2 (mírně pokročilý)


 • student rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají
 • dovede na tato témata vést s někým rozhovor
 • dokáže se v běžných situacích domluvit v cizí zemi
 • dovede mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, plánech, ambicích, umí vysvětlit a zdůvodnit své jednání a to i v písemné formě
 • jeho mluvený projev je plynulejší, psaný projev komplexnější (dovede používat jednodušší souvětí) a slovní zásoba se prohlubuje a konkretizuje

Intermediate - B1 (středně pokročilý)


 • student rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného i psaného projevu obsahujícího i neznámé výrazy a to i těch, které se týkají abstraktních témat
 • dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím
 • jeho mluvený projev je relativně plynulý
 • dokáže se plynně vyjadřovat psanou formou, vyjádřit a vysvětlit tak svůj názor na současné problémy
 • rozlišuje formální a neformální jazyk

Upper-Intermediate - B2 (vyšší pokročilý)


 • student je schopen plynně konverzovat na konkrétní, abstraktní a odborná témata
 • bez větších problémů čte a rozumí autentickým cizojazyčným textům (knihy, periodika)
 • rozumí mluvenému projevu a rozlišuje různé přízvuky či dialekty
 • rozumí již složitějším gramatickým jevům, slovním spojením a idiomům a sám je schopen je používat
 • jeho výslovnost se již více přibližuje výslovnosti rodilých mluvčích (libovolné angličtiny)
 • dovede napsat souvislý strukturovaný text, např. esej, článek, úvahu apod.

Advanced - C1 (pokročilý)


 • bez problému rozumí delšímu autentickému mluvenému i psanému projevu, je schopen rozeznat skrytý význam textu
 • mluví svižně a plynule, aniž by hledal neznámá slova ve slovníku
 • flexibilně používá angličtinu pro společenské, studijní a profesní potřeby
 • jeho psaný projev je jasný, vhodně strukturovaný a členěný

Proficient - C2 (jazykově způsobilý, téměř rodilý mluvčí)


 • bez problému rozumí téměř všemu, co slyší či čte
 • jeho mluvený i písemný projev je velice plynulý, srozumitelný a přesný, rozlišuje drobné významové rozdíly mezi slovy či frázemi
 • rozlišuje velké množství odborných termínů, regionálních výrazů, slang
 • dovede zpracovávat informace a ty dále interpretovat a reagovat na ně, kritizovat je apod.
 • rodilý mluvčí si v jeho mluveném či psaném projevu nevšimne chyb v gramatice, použití slov a frází, výslovnosti, apod. a na první pohled nepozná, že se nejedná o rodilého mluvčího

Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. www.msmt.cz